07 Mayıs 2021 Cuma

GIDA ÇARŞISINDA 7 TAŞINMAZ İHALEYE ÇIKARILDI

BHM
17.07.2020 14:19
GIDA ÇARŞISINDA 7 TAŞINMAZ İHALEYE ÇIKARILDI
Bodrum Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 7 adet taşınmazı ihaleye çıkardı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 7 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre kiralama ihalesine çıkartılacaktır.
İhale, 28/07/2020 Salı günü saat 10:00-13:00 ‘da , Çarşı Mah. Doktor Alim Bey Cad. No:4 BODRUM/MUĞLA adresindeki Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde (Trafo Kafe) Belediye Encümeni huzurunda ( İhale Komisyonu) 5 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.
İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 300,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.
İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde ,üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında , 27.07.2020 Pazartesi günü saat 12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak ; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler; İhalenin yapılacağı tarihten önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. e-Devlet adresinden tarihçeli yerleşim yeri belgesi raporu. (İhale tarihinden önceki en az son 3 yıldan beri Bodrum’un herhangi bir mahallesinde ikamet ettiğini gösterir ilgili belge.)
2. Nüfus Aile Kayıt Örneği ( www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır.
3. Kimlik sureti,
4. İmza Beyannamesi ( aslı veya noter onaylı)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İmza sirküleri aslı veya noterden onaylı, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
2.Şirketi temsile yetkili kişinin/kişilerin , münferiden ve/veya müşterek yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri ( aslı veya noter onaylı sureti)
3. Şirketin hakim ortağı, şirket müdürü ait sabıka kaydı aslı, bunlar vekille temsil ediliyorsa ayrıca vekile ait sabıka kaydı aslı (ihale tarihinden önceki son 30 gün içinde alınmış olmalı,
C) ORTAK BELGELER :
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi aslı (Nakit Tahsilat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) ( Teminat mektupları limit içi banka teyit yazılı olacaktır.) ( Nakit olarak yatırılacak bedeller Belediyemiz veznelerine ve Bodrum Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir.)
2. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış, Belediyemize son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair onaylı belge aslı,
3. Tebligat için adres beyanı aslı,
4. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
5. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
6. İhale şartnamesi ve ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,
7. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış belge,
8. Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması tercümenin noter onaylı olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
9. Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler
10. Uzmanlık gerektiren zanaatlarda/mesleklerde isteklinin,en az üç yıl deneyimli olduğunu gösterir nitelikte meslek odaları tarafından kabul edilen ustalık belgesi.
11. Bodrum’da ticaret ile iştigal ettiğine ve en az 3 yıl öncesinden Ticaret Odasından ve/veya Vergi Dairesinden ve/veya Meslek Odasından kaydı olduğuna dair ilan tarihinden önce alınmış belge.

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,kullanım hakkının kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com